Zaktualizowane rekomendacje MRiPS, MZ i GIS dla domów pomocy społecznej i placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku w związku ze szczepieniami mieszkańców i pracowników tych placówek przeciwko COVID-19

W związku z zaszczepieniem, w ramach Narodowego Programu Szczepień, jako grup priorytetowych, większości mieszkańców i pracowników domów pomocy społecznej i placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku – zasadne jest stopniowe rozszerzanie zakresu aktywności mieszkańców, w tym poza terenem placówki, jak i zwiększenie możliwości odwiedzania mieszkańców tych placówek.

Przez osoby zaszczepione przeciw COVID-19 należy rozumieć osoby, które otrzymały pełny cykl szczepień szczepionką zarejestrowaną w Unii Europejskiej:

 • w przypadku większości szczepionek (Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca) na szczepienie składają się 2 dawki – osoby, które przyjęły dopiero pierwszą z dawek znajdują się więc w trakcie szczepienia i nie są jeszcze osobami zaszczepionymi w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii;
 • wyjątek stanowi szczepionka Johnson & Johnson, która jest jednodawkowa – przyjęcie pojedynczej dawki oznacza, że osoba jest już w pełni zaszczepiona).

Rodzaj szczepionki

Zaleca się zachowanie reżimu sanitarnego w trakcie całego czasu odwiedzin w każdej z poniżej opisanych sytuacji.

Uwzględniając aktualną sytuację epidemiczną w kraju zaleca się, aby odwiedziny mieszkańców, a także możliwość ich przemieszczania się poza placówkę (nie dotyczy sytuacji, w której osoba musi opuścić czasowo miejsce pobytu) mogły odbywać się w następujących przypadkach:

 1. Gdy u mieszkańca upłynął minimalny czas nabycia pełnej odporności po przyjęciu pełnego cyklu szczepienia szczepionkami przeciwko COVID-19 zajerestrowanymi w Unii Europejskiej, rekomenduje się:
 1. umożliwienie aktywności mieszkańca poza terenem placówki, w tym: m.in. możliwość urlopowania, wychodzenie w celu realizacji bieżących potrzeb (np. wizyta lekarska, na poczcie, w urzędzie), przy zachowaniu reżimu sanitarnego (załącznik nr 1),
 2. umożliwienie spotkań mieszkańca na terenie placówki z osobami odwiedzającymi, u których upłynął minimalny czas nabycia pełnej odporności po przyjęciu pełnego cyklu szczepienia szczepionkami przeciwko COVID-19 zarejestrowanymi w Unii Europejskiej (potwierdzony zaświadczeniem o wykonaniu szczepienia), przy zachowaniu odpowiedniego reżimu sanitarnego (załącznik nr 2),
 3. dopuszczenie możliwości odwiedzin mieszkańca, przy zachowaniu reżimu sanitarnego (załącznik nr 2), przez osoby niezaszczepione, które:
 • posiadają negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku wirusa SARS-CoV-2 (antygenowego lub PCR) wykonanego w jednym z laboratoriów wyznaczonych przez Ministra Zdrowia do diagnostyki w kierunku wirusa SARS-CoV-2 (lista laboratoriów dostępna jest na stronie internetowej: www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid), nie wcześniej niż 48 godzin przed dniem odwiedzin,

albo

 • zakończyły izolację w warunkach domowych, izolację albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem odwiedzin,
 1. dopuszczenie możliwości odwiedzin mieszkańca, przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego (załącznik nr 3), przez osoby niezaszczepione, które nie spełniają powyższych warunków (tzn. nie wykonywały testu antygenowego lub PCR w kierunku wirusa oraz nie są ozdrowieńcami).

Gdy mieszkaniec nie został zaszczepiony przeciwko COVID-19, ale przeszedł zakażenie wirusem SARS-CoV-2, przy czym nie minęło więcej niż 6 miesięcy od zakończenia przez niego izolacji lub hospitalizacji z powodu zakażenia, rekomenduje się takie same zalecenia jak dla mieszkańców zaszczepionych pełnym cyklem szczepień.

Jeśli mieszkaniec nie został zaszczepiony ani nie przebył COVID-19, zaleca się szczególną ostrożność oraz indywidualne rozważenie w każdym przypadku możliwości rozszerzania zakresu jego aktywności poza terenem placówki, jak i umożliwiania odwiedzin przez osoby bliskie, zwłaszcza w sytuacjach, w których aktywność poza terenem placówki lub odwiedziny są konieczne (np. wizyty lekarskie, pożegnanie).

Niemniej jednak ostateczne decyzje w zakresie aktywności mieszkańców poza terenem placówki oraz ich odwiedzin przez osoby bliskie powinny być podejmowane przez organy prowadzące placówki, w szczególności w zależności od sytuacji epidemicznej na danym terenie oraz od stopnia realizacji szczepień w danej placówce.

  

Załącznik nr 1.

Zasady reżimu sanitarnego do stosowania przez mieszkańca poza terenem placówki:

 1. W miejscach publicznych zachowywać dystans społeczny wynoszący min. 1,5 m od innych osób, nie gromadzić się w jednym miejscu, nie witać się poprzez podanie ręki, pocałunki, przytulanie (wirus przenosi się drogą kropelkową, ale także przez kontakt ze skażoną powierzchnią).
 2. Unikać wszelkich nieuzasadnionych wizyt i kontaktów z innymi osobami.
 3. Będąc w otoczeniu innych osób zasłaniać usta i nos maseczką, najlepiej z filtrem lub stosować podwójną maseczkę (wirus przenosi się drogą kropelkową podczas np. mówienia, kichania, kaszlu). Kaszląc lub kichając zasłaniać usta i nos chusteczką lub zgięciem łokciowym.
 4. Często myć ręce wodą z mydłem (min. 30 sek.) lub dezynfekować je wcierając ok. 3 ml preparatu do dezynfekcji rąk (1 doza) aż do całkowitego wyschnięcia (istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce lub przez dotyk z innymi osobami, np. poprzez podanie ręki).
 5. Regularnie wietrzyć pomieszczenia, w których się przebywa (w niewietrzonych pomieszczeniach stężenie wirusa utrzymuje się).

Bardziej szczegółowe rozwiązania w tym obszarze powinny być opracowywane, komunikowane i wdrażane przez kierowników i personel placówki, znających aktualną sytuację w placówce, w porozumieniu z lokalnymi służbami sanitarnymi, w zależności od sytuacji epidemicznej na danym terenie oraz w oceny stopnia realizacji szczepień w placówce.

 

Załącznik nr 2.
Podstawowe zasady reżimu sanitarnego, które powinny być bezwzględnie przestrzegane przez osoby odwiedzające mieszkańca:

 1. Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła).
 2. Wskazana jest rejestracja osób odwiedzających (imię, nazwisko, data wizyty, kontakt, dane odwiedzanego mieszkańca).
 3. Obowiązkowe dokładne (min. 30 sek.) umycie rąk wodą z mydłem niezwłocznie po wejściu do obiektu.
 4. Wietrzenie pomieszczenia przez personel placówki, w którym odbywają się odwiedziny, przed i po wizycie oraz w miarę możliwości również w trakcie.
 5. Stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos w pomieszczeniach zamkniętych oraz w sytuacjach, gdzie nie jest możliwe zachowanie dystansu co najmniej 1,5-metrowej odległości między osobami.
 6. Wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przy mieszkańcu placówki możliwe po uprzednim (bezpośrednio przed kontaktem) dokładnym umyciu lub zdezynfekowaniu rąk przez osobę odwiedzającą.
 7. Niegromadzenie się osób w danej przestrzeni, unikanie bardzo bliskiego kontaktu jak przytulanie, uściski, pocałunki.
 8. Zaleca się odwiedziny z zachowaniem zasady maksymalnie 3 osób odwiedzających  na 1 odwiedzanego mieszkańca jednocześnie. Liczba osób odwiedzjących w danym czasie powinna zostać dostosowana do warunków lokalowych, możliwości organizacyjnych panujących w placówce oraz uwzględniać potrzebę kontaktu mieszkańca z bliskimi jak również jego stan zdrowia.

Bardziej szczegółowe rozwiązania w tym obszarze powinny być opracowywane, komunikowane i wdrażane przez kierowników i personel placówki, znających aktualną sytuację w placówce, w porozumieniu z lokalnymi służbami sanitarnymi, w zależności od sytuacji epidemicznej na danym terenie oraz w oceny stopnia realizacji szczepień w placówce.

Załącznik nr 3.

Zasady wzmożonego reżimu sanitarnego, które powinny być bezwzględnie przestrzegane przez osoby odwiedzające mieszkańca, które są niezaszczepione i nie wykonywały testu antygenowego lub PCR w kierunku wirusa 48 godzin przed dniem odwiedzin oraz nie są ozdrowieńcami):

 1. Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła).
 2. Wskazana jest rejestracja osób odwiedzających (imię, nazwisko, data wizyty, kontakt, dane odwiedzanego mieszkańca).
 3. Obowiązkowe dokładne (min. 30 sek.) umycie rąk wodą z mydłem niezwłocznie po wejściu do obiektu.
 4. Wietrzenie pomieszczenia przez personel placówki, w którym odbywają się odwiedziny przed i po wizycie oraz w miarę możliwości również w trakcie.
 5. Preferowana forma odwiedzin na zewnątrz budynku (ogród, park, altana), o ile istnieje taka możliwość.
 6. Stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas wizyty.
 7. Zachowanie dystansu min. 1,5 m od odwiedzanego mieszkańca i innych osób przebywających w placówce.
 8. Rekomenduje się stworzenie takich warunków w placówce, aby odwiedzjący miał kontakt tylko z zaszczepioną osobą odwiedzaną i zaszczepionym personelem placówki wskazanym do organizacji odwiedzin.
 9. Odwiedziny z zachowaniem zasady 1 osoba odwiedzająca na 1 odwiedzanego mieszkańca jednocześnie. Liczba osób odwiedzjących w danym czasie powinna zostać dostosowana do warunków lokalowych, możliwości organizacyjnych panujących w placówce oraz uwzględniać potrzebę kontaktu mieszkańca z bliskimi, jak również jego stan zdrowia.

Bardziej szczegółowe rozwiązania w tym obszarze powinny być opracowywane, komunikowane i wdrażane przez kierowników i personel placówki, znających aktualną sytuację w placówce, w porozumieniu z lokalnymi służbami sanitarnymi, w zależności od sytuacji epidemicznej na danym terenie oraz oceny stopnia realizacji szczepień w placówce.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.