Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej http://dpskleczany.pl/

Datę pierwszej publikacji strony internetowej: 2014-08-01

Datę ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2023-01-19

 

Informacje o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF/JPG/DOC nie są dostępne cyfrowo w całości, redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie;
  • mapy google są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
  • dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne, nie mam prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów, jeśli jednak zachodzi taka potrzeba dostępu do nich prosi się o kontakt i wskazanie, o które informacje czy dokumenty chodzi i jak powinny być one dostosowane.

 

Datę sporządzenia deklaracji: 2020-09-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

 Na stronie internetowej używane są standardowe skróty klawiaturowe przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą do kontaktu w sprawie dostępności jest Marcelina Faron.
adres e-mail: dps@dpskleczany.pl
Kontaktować się można również dzwoniąc pod numer telefon: 18 443 37 57
bądź pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach, 33-394 Klęczany 169.

 

Opis sposobu rozpatrywania wniosków i skarg

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości dokumentu czy filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach dane żądanie realizuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe DPS niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Dom odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu, na adres e-mail: dps@dpskleczany.pl lub tradycyjnie na adres: Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach, 33-394 Klęczany 169. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – https://www.rpo.gov.pl/pl.

 

Dostępność architektoniczna

Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach, 33-394 Klęczany 169 położony jest przy drodze powiatowej Limanowa–Chełmiec w powiecie nowosądeckim. Usytuowanie budynku znajduje się od strony zachodniej. Do obiektu prowadzą dwa wejścia. Przy wejściu głównym, obok schodów znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową wyposażony w poręcz. Natomiast do wejścia bocznego, znajdującego się po prawej stronie prowadzą schody. Budynek jest jedno piętrowy. Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępna jest cała powierzchnia parteru i piętro budynku, z wyłączeniem pomieszczenia w piwnicy. Poruszanie się po kondygnacjach umożliwia winda przystosowana do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, w której zainstalowany jest lektor. Winda znajduje się przy wejściu głównym obok klatki schodowej. Ciągi komunikacyjne oraz schody są otwarte, wyposażone w poręcze. Powierzchnia podłóg i stopni ma powłokę antypoślizgową, a wejścia do pomieszczeń są szerokie i bez progowe. W przystosowanych dla osób niepełnosprawnych łazienkach, toaletach oraz pokojach zainstalowane są alarmy przyłóżkowe dla mieszkańców.

W budynku nie ma wydzielonej recepcji, ale cała administracja m.in. dyrektor, pracownicy socjalni, księgowość znajdują się na parterze Domu, zaraz przy wejściu głównym po prawej stronie. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących. Do Domu Pomocy Społecznej w Klęczanach istnieje możliwość wstępu z psem asystującym i psem przewodnikiem. Dom nie zapewnia możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i on-line, nie ma także pętli indukcyjnych. DPS posiada monitoring wewnętrzny i zewnętrzny, oznaczenie dróg ewakuacyjnych i system p.poż. Przed w wejściem na teren DPS-u znajduję się parking, lecz nie posiada on specjalnie wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do ogrodu, altany i ścieżki spacerowej bez barier architektonicznych.