O nas

Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach jest jednostką organizacyjną Powiatu Nowosądeckiego, nadzór nad nią sprawuje Wojewoda Małopolski oraz Starosta Nowosądecki przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu.

Dom Pomocy Społecznej jest ośrodkiem dla osób przewlekle somatycznie chorych. Posiada wszystkie niezbędne warunki umożliwiające świadczenie usług na poziomie wymaganego standardu. Zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego z 2009 roku Dom dysponuje 66 miejscami statutowymi. Organizacja Domu opiera się na Regulaminie Organizacyjnym, zatwierdzonym Uchwałą Nr 465/2012 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 4 lipca 2012 r., który określa cel i zadania Domu, zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę i zakres działania komórek organizacyjnych wchodzących w jego skład.

Realizacja zadań na rzecz mieszkańców Domu dokonuje się na podstawie opracowywanych planów indywidualnych. Przyjęte w planach do realizacji czynności mają na celu stworzenie optymalnych możliwości życiowych osobom korzystającym z usług ze szczególnym bardzo istotnym i niezbędnym kryterium prawidłowej adaptacji w DPS.
Każdy mieszkaniec ma możliwość samodzielnie podejmować decyzję, dokonywać wyboru w sprawach dotyczących własnej osoby. Relacje pracownicy – mieszkańcy odbywają się na zasadzie partnerstwa. Obowiązujący regulamin w DPS nie jest formą zakazów, ale informatorem ułatwiającym adaptację w nowych warunkach życia.

W Domu stworzone są możliwości do utrzymywania kontaktów z mieszkańcami i personelem w odpowiednio do tego przygotowanych pomieszczeniach (sala telewizyjna, pracownia terapii zajęciowej, kuchnia kulinarna itp.).

Nowoprzybyli mieszkańcy od początku włączani są w zajęcia aktywizujące, w celu niedopuszczenia do próby izolowania się nowo przybyłej osoby. Elementem służącym do klimatyzacji jest prawo mieszkańca do zachowania i używania własnej odzieży, posiadanie rzeczy osobistych, prawo do pozostawania we własnym pokoju bez ograniczenia, możliwość wyboru miejsca spożywania posiłku, możliwość poufnego dyskutowania o swoich problemach.

Zadaniem pracowników są działania, które mają na celu doprowadzenie mieszkańca do opanowania umiejętności zachowania się, współżycia i współdziałania z otoczeniem. Brak tych umiejętności może spowodować odosobnienie i izolacje utrudniającą integrację z mieszkańcami.

Jednym z najważniejszych elementów jest utrzymanie stałych kontaktów z rodziną mieszkańca, dla podtrzymania więzi emocjonalnych, po to aby osoba nie czuła się zupełnie odrzucona i zapomniana. Dlatego też mieszkańcy mają dowolność w przyjmowaniu na terenie obiektu odwiedzin, jak też dowolność wyboru terminu i czasu wyjazdów do rodziny i bliskich (za zgodą i wiedzą lekarza i zespołu terapeutycznego).

Drugim elementem na który kładzie się nacisk jest, skonsolidowanie najbliżej zlokalizowanej społeczności, a także zainteresowanie instytucji, organizacji, działalnością Domu. Przykładem tego działania jest organizowanie różnego rodzaju imprez, uroczystości przy ich udziale (festyny, zabawy, ogniska, konkursy itp.). Mieszkańcy biorą czynny udział w życiu codziennym, który przejawia się wyjazdami do kina, na zakupy, do kawiarni, oraz do innych placówek DPS.

Stosowane są różnorodne formy terapii zajęciowej dla mieszkańców przez zatrudnionych pracowników z odpowiednim przygotowaniem zawodowym.
Przykładowe formy terapii zajęciowej prowadzone w Domu:
• zajęcia plastyczne (malowanie, rzeźba, ceramika),
• przygotowywanie posiłków na różnego rodzaju uroczystości,
• dekoracja wnętrz,
• krawiectwo, hafciarstwo, szydełkowanie, tkactwo, wikliniarstwo,
• muzykoterapia, śpiewanie piosenek, granie na instrumentach,
• pisanie wierszy, pamiętników,
• wizyty w innych Domach Pomocy Społecznej,
• pielęgnowanie zieleni w domu i ogrodzie,
• udział w uroczystościach religijnych,
• zabawy okolicznościowe – karnawałowa, walentynkowa, andrzejki, ,,mikołajki,, przyjęcia urodzinowe, imieninowe mieszkańców.

Na terenie domu prowadzona jest przez pracowników codzienna gimnastyka poranna w której uczestniczą chętni mieszkańcy (zgodnie z planem ćwiczeń: indywidualnych i grupowych), dostosowanych do możliwości poszczególnych osób.

Mieszkańcy mają zapewnioną stałą opiekę lekarską (lekarz rodzinny, psychiatra) i psychologiczną (finansowanie w ramach kontraktu NFZ) oraz pielęgniarską. Są zaopatrywani według indywidualnych potrzeb w środki pomocnicze i sprzęt ortopedyczny.