Zmiana kosztów utrzymania mieszkańca od 01.03.2020

Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach informuje, że zgodnie z § 1 ust.3 Zarządzenie nr 09/2020 Starosty Nowosądeckiego z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej, koszt utrzymania mieszkańca DPS w Klęczanach od 1 marca 2020 wynosi 3 925,95 zł.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Zmiana kosztów utrzymania mieszkańca od 01.03.2019

Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach informuje, że zgodnie z § 1 ust.3 Zarządzenie nr 12/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej, koszt utrzymania mieszkańca DPS w Klęczanach od 1 marca 2019 wynosi 3 551,94 zł.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Nowe adresy mailowe dla poszczególnych komórek DPS

Uprzejmie informujemy, że w celu ułatwieniu Państwa kontaktu z naszą placówką, zostały stworzone adresy mailowe dla poszczególnych komórek.
Poniżej znajduję się wykaz wszystkich adresów email.

Wykaz adresów email
Główny adres: dps@dpskleczany.pl
Dyrektor placówki: dyrektor@dpskleczany.pl
Dział księgowości: ksiegowosc@dpskleczany.pl
Dział kadr: kadry@dpskleczany.pl
Dział administracji: administracja@dpskleczany.pl
Dział pracowników socjalnych: socjalny@dpskleczany.pl

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Klauzula informacyjna w sprawie monitoringu

Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach, 33-394 Klęczany 169  zgodnie z artykułem 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje Panią/Pana, że:

  1. Administratorem monitoringu wizyjnego jest Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach, 33-394 Klęczany 169. Możecie Państwo kontaktować się z nami listownie wysyłając korespondencję na podany wyżej adres, telefonicznie pod numerem: +48 443 37 57, bądź wysyłając maila na adres: dps@dpskleczany.pl
  2. Inspektorem Ochrony Danych w Domu Pomocy Społecznej w Klęczanach jest Tomasz Czerniec, e-mail: tczerniec@nowosadecki.pl.
  3. Monitoring stosowany jest w celu zapewnienia porządku publicznego, bezpieczeństwa mieszkańców, pracowników i innych osób przebywających na terenie Domu oraz ochrony przeciwpożarowej.
  4. Podstawą prawną przetwarzania danych w postaci rejestracji obrazu jest art. 4b ustawy z dnia z dnia 5 czerwca1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, ze zm.)
  5. Monitoringiem wizyjnym w Domu objęto: piwnice, parter, pierwsze piętro, klatki schodowe, wejścia, (za wyjątkiem pomieszczeń sanitarnych, szatni, palarni, pomieszczeń socjalnych) oraz otoczenie budynku.
  6. Odbiorcami zapisów z monitoringu wizyjnego będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  7. Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres 30 dni. Ze względów technicznych okres ten może ulec skróceniu.
  8. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  9. Nie będziemy wykorzystywać danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Zmiana kosztów utrzymania mieszkańca od 01.03.2018

Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach informuje, że zgodnie z § 1 ust.3 Zarządzenia nr 6/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej, koszt utrzymania mieszkańca DPS w Klęczanach od 1 marca 2018 wynosi 3 367,27 zł.
Treść zarządzenia dostępna poniżej.

Zarządzenie nr 6/2018

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Zmiana kosztów utrzymania mieszkańca od 01.03.2017

Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach informuje, że zgodnie z § 1 ust.3 Zarządzenia nr 7/2016 Starosty Nowosądeckiego z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej, koszt utrzymania mieszkańca DPS w Klęczanach od 1 marca 2017 wynosi 3 117,94 zł.
Treść zarządzenia dostępna poniżej.

Zarządzenie nr 3/2017

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Informacja o zmianie danych

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KLĘCZANACH
33-394 Klęczany 169
tel. 18 443 37 57
fax. 18 443 39 77
e-mail: dps@dpskleczany.pl; dpskleczany@vp.pl
NIP 734 327 86 90 REGON 120581350

UWAGA!!!

       W związku z Uchwałą nr 724/2016 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku od towarów i usług przez Powiat Nowosądecki, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Klęczanach informuje, że będzie wykonywał obowiązki podatnika VAT w imieniu Powiatu. W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2017 r. zgodnie z § 2 ust. 1 lit. c uchwały, umowy cywilnoprawne zawierane przez naszą jednostkę w imieniu i na rzecz powiatu muszą zawierać właściwe dane identyfikacyjne podmiotu je zawierającego, czyli:

      Powiat Nowosądecki
      ul. Jagiellońska 33
      33-300 Nowy Sącz
      NIP 734 35 44 080

reprezentowany przez Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach,
33-394 Klęczany 169

reprezentowany przez Dyrektora Panią Marzenę Rumel, działającą z upoważnienia Zarządu Powiatu Nowosądeckiego.

Faktury zakupu, oprócz elementów określonych w ustawie o podatku od towarów i usług, powinny zawierać następujące dane identyfikacyjne:

NABYWCA:
Powiat Nowosądecki
ul. Jagiellońska 33
33-300 Nowy Sącz
NIP 734 35 44 080

ODBIORCA/PŁATNIK:
Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach
33-394 Klęczany 169

Aktualne rachunki bankowe:
Getin Noble Bank S.A. Oddział w Nowym Sączu, Rynek 13, 33-300 Nowy Sącz

Rachunek bankowy dochodów – 88 1560 0013 2851 4268 7000 0001
Rachunek bankowy wydatków – 61 1560 0013 2851 4268 7000 0002
Rachunek bankowy – 34 1560 0013 2851 4268 7000 0003

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Zmiana kosztów utrzymania mieszkańca od 01.03.2016

Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach informuje, że zgodnie z § 1 ust.3 Zarządzenia nr 7/2016 Starosty Nowosądeckiego z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej, koszt utrzymania mieszkańca DPS w Klęczanach od 1 marca 2016 wynosi 3 116,91 zł.
Zarządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 17 lutego 2016 r. poz. 1210. Treść zarządzenia dostępna poniżej.

Zarządzenie nr 7/2016

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Wolne miejsca w naszej placówce!

Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach informuje, że nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Nasz dom świadczy usługi opiekuńczo-bytowe dla osób przewlekle somatycznie chorych na poziomie obowiązującego standardu, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r., poz. 964), w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Zainteresowane osoby, mogą ubiegać się o skierowanie do naszego domu w ośrodkach pomocy społecznej swojego miejsca zamieszkania.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18 443 37 57.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Wolne miejsca w naszym domu

Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach informuje, że dysponuje wolnymi miejscami.

Nasz dom świadczy usługi opiekuńczo-bytowe dla osób przewlekle somatycznie chorych na poziomie obowiązującego standardu, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r., poz. 964), w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Zainteresowane osoby, mogą ubiegać się o skierowanie do naszego domu w ośrodkach pomocy społecznej swojego miejsca zamieszkania.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18 443 37 57.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz