Zasady przyjęcia

Zasady przyjęcia osób do domów pomocy społecznej (DPS) określają przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508).

Osoba zainteresowana umieszczeniem w domu pomocy społecznej, zgłasza ten fakt w swojej gminie w właściwym dla miejsca zamieszkania Ośrodku Pomocy Społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej bada sytuację, wysyła pracownika socjalnego celem przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i po zebraniu stosownej dokumentacji, wydaje decyzję o skierowaniu i ponoszeniu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Zgodnie z § 1 ust.3 zarządzenia nr 12/2019 Starosty Nowosądeckiego,  koszt utrzymania mieszkańca DPS w Klęczanach od dnia 1 marca 2019 wynosi 3 551,94 zł.
Treść zarządzenia dostępna jest w zakładce Do pobrania. Po otrzymaniu powyższej decyzji wraz z dokumentacją Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu, ul. Kilińskiego 72 a, na terenie którego usytuowany jest DPS, wyda decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej lub w przypadku braku wolnych miejsc powiadomi pisemnie o wpisaniu na listę osób oczekujących oraz o przewidywanym terminie przyjęcia do DPS. Z chwilą zwolnienia się miejsca w DPS osoba jest zawiadamiana o możliwości przyjęcia i we współpracy z pracownikiem socjalnych DPS określany jest termin i konkretne szczegóły dotyczące przyjęcia do domu pomocy społecznej.