RODO

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Klęczanach.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1 (zwanego dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach reprezentowany przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Klęczanach, DPS jest jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego realizującą zadania statutowe DPS i ustawy o pomocy społecznej oraz aktów wykonawczych do ustawy.
 2. Z administratorem – Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Klęczanach można się skontaktować za pomocą e-mail: dps@dpskleczany.pl, telefonicznie: 18 443 37 57 bądź pisemnie na adres siedziby Administratora – Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach, 33-394 Klęczany 169.
 3. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych, pod adresem mailowym: tczerniec@nowosadecki.pl
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Domu Pomocy Społecznej w Klęczanach – na podstawie art. 6 ust.1 lit. b, c, e i na podstawie art.9 ust.2 lit. b) i g) RODO oraz na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Szczegółowe informacje na temat celu i podstawy prawnej dla danego rodzaju przetwarzania są podane w treści wniosku oraz na stanowiskach przetwarzania danych, w trakcie ich zbierania.
 5. Gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności: organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (MOPS, OPS, ZUS, KRUS, USC i inne niezbędne do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej i aktów wykonawczych; podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską; bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń).
 7. Dane osobowe, którymi zarządza Administrator nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych.
 8. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także żądania przenoszenia danych, które realizowane będą na zasadach określonych w rozdziale III RODO.
 9. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO.
 10. W trakcie przetwarzania danych żadne decyzje dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 11. Jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji przedstawionego każdorazowo celu i bez ich podania nie jest możliwa realizacja tego celu.