W oczekiwaniu na Święta :)

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Mikołajki 2021

9 grudnia 2021 r. Dom Pomocy Społecznej  w Klęczanach odwiedzili MOTOMIKOŁAJE.
Wszyscy mieszkańcy naszego Domu byli zachwyceni wizytą Mikołajów i prezentami jakie otrzymali. Serdecznie dziękujemy za odwiedziny i prezenty.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Informacja o ograniczeniu odwiedzin w Domu Pomocy Społecznej w Klęczanach

Ze względu na wzrost zachorowań na COVID-19 w naszym rejonie oraz w trosce o dobro naszych mieszkańców, prosimy każdorazowo uzgadniać telefonicznie chęć odwiedzin w naszym Domu.

Bez względu czy odwiedzający są zaszczepieni lub nie, odwiedziny będą odbywać się po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny odwiedzin oraz w wyznaczonym pomieszczeniu.

Informujemy, iż osoby które nie uzgodnią terminu odwiedzin, mogą zostać nie wpuszczone na teren placówki ze względu na brak dostępności pomieszczenia przeznaczonego na odwiedziny.

Odwiedziny należy uzgadniać mailowo lub telefonicznie w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 6.45-14.45.

Adres e-mail: socjalny@dpskleczany.pl

Telefon: 18 443 37 57.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Zaktualizowane rekomendacje MRiPS, MZ i GIS dla domów pomocy społecznej i placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku w związku ze szczepieniami mieszkańców i pracowników tych placówek przeciwko COVID-19

W związku z zaszczepieniem, w ramach Narodowego Programu Szczepień, jako grup priorytetowych, większości mieszkańców i pracowników domów pomocy społecznej i placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku – zasadne jest stopniowe rozszerzanie zakresu aktywności mieszkańców, w tym poza terenem placówki, jak i zwiększenie możliwości odwiedzania mieszkańców tych placówek.

Przez osoby zaszczepione przeciw COVID-19 należy rozumieć osoby, które otrzymały pełny cykl szczepień szczepionką zarejestrowaną w Unii Europejskiej:

 • w przypadku większości szczepionek (Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca) na szczepienie składają się 2 dawki – osoby, które przyjęły dopiero pierwszą z dawek znajdują się więc w trakcie szczepienia i nie są jeszcze osobami zaszczepionymi w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii;
 • wyjątek stanowi szczepionka Johnson & Johnson, która jest jednodawkowa – przyjęcie pojedynczej dawki oznacza, że osoba jest już w pełni zaszczepiona).

Rodzaj szczepionki

Zaleca się zachowanie reżimu sanitarnego w trakcie całego czasu odwiedzin w każdej z poniżej opisanych sytuacji.

Uwzględniając aktualną sytuację epidemiczną w kraju zaleca się, aby odwiedziny mieszkańców, a także możliwość ich przemieszczania się poza placówkę (nie dotyczy sytuacji, w której osoba musi opuścić czasowo miejsce pobytu) mogły odbywać się w następujących przypadkach:

 1. Gdy u mieszkańca upłynął minimalny czas nabycia pełnej odporności po przyjęciu pełnego cyklu szczepienia szczepionkami przeciwko COVID-19 zajerestrowanymi w Unii Europejskiej, rekomenduje się:
 1. umożliwienie aktywności mieszkańca poza terenem placówki, w tym: m.in. możliwość urlopowania, wychodzenie w celu realizacji bieżących potrzeb (np. wizyta lekarska, na poczcie, w urzędzie), przy zachowaniu reżimu sanitarnego (załącznik nr 1),
 2. umożliwienie spotkań mieszkańca na terenie placówki z osobami odwiedzającymi, u których upłynął minimalny czas nabycia pełnej odporności po przyjęciu pełnego cyklu szczepienia szczepionkami przeciwko COVID-19 zarejestrowanymi w Unii Europejskiej (potwierdzony zaświadczeniem o wykonaniu szczepienia), przy zachowaniu odpowiedniego reżimu sanitarnego (załącznik nr 2),
 3. dopuszczenie możliwości odwiedzin mieszkańca, przy zachowaniu reżimu sanitarnego (załącznik nr 2), przez osoby niezaszczepione, które:
 • posiadają negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku wirusa SARS-CoV-2 (antygenowego lub PCR) wykonanego w jednym z laboratoriów wyznaczonych przez Ministra Zdrowia do diagnostyki w kierunku wirusa SARS-CoV-2 (lista laboratoriów dostępna jest na stronie internetowej: www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid), nie wcześniej niż 48 godzin przed dniem odwiedzin,

albo

 • zakończyły izolację w warunkach domowych, izolację albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem odwiedzin,
 1. dopuszczenie możliwości odwiedzin mieszkańca, przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego (załącznik nr 3), przez osoby niezaszczepione, które nie spełniają powyższych warunków (tzn. nie wykonywały testu antygenowego lub PCR w kierunku wirusa oraz nie są ozdrowieńcami).

Gdy mieszkaniec nie został zaszczepiony przeciwko COVID-19, ale przeszedł zakażenie wirusem SARS-CoV-2, przy czym nie minęło więcej niż 6 miesięcy od zakończenia przez niego izolacji lub hospitalizacji z powodu zakażenia, rekomenduje się takie same zalecenia jak dla mieszkańców zaszczepionych pełnym cyklem szczepień.

Jeśli mieszkaniec nie został zaszczepiony ani nie przebył COVID-19, zaleca się szczególną ostrożność oraz indywidualne rozważenie w każdym przypadku możliwości rozszerzania zakresu jego aktywności poza terenem placówki, jak i umożliwiania odwiedzin przez osoby bliskie, zwłaszcza w sytuacjach, w których aktywność poza terenem placówki lub odwiedziny są konieczne (np. wizyty lekarskie, pożegnanie).

Niemniej jednak ostateczne decyzje w zakresie aktywności mieszkańców poza terenem placówki oraz ich odwiedzin przez osoby bliskie powinny być podejmowane przez organy prowadzące placówki, w szczególności w zależności od sytuacji epidemicznej na danym terenie oraz od stopnia realizacji szczepień w danej placówce.

  

Załącznik nr 1.

Zasady reżimu sanitarnego do stosowania przez mieszkańca poza terenem placówki:

 1. W miejscach publicznych zachowywać dystans społeczny wynoszący min. 1,5 m od innych osób, nie gromadzić się w jednym miejscu, nie witać się poprzez podanie ręki, pocałunki, przytulanie (wirus przenosi się drogą kropelkową, ale także przez kontakt ze skażoną powierzchnią).
 2. Unikać wszelkich nieuzasadnionych wizyt i kontaktów z innymi osobami.
 3. Będąc w otoczeniu innych osób zasłaniać usta i nos maseczką, najlepiej z filtrem lub stosować podwójną maseczkę (wirus przenosi się drogą kropelkową podczas np. mówienia, kichania, kaszlu). Kaszląc lub kichając zasłaniać usta i nos chusteczką lub zgięciem łokciowym.
 4. Często myć ręce wodą z mydłem (min. 30 sek.) lub dezynfekować je wcierając ok. 3 ml preparatu do dezynfekcji rąk (1 doza) aż do całkowitego wyschnięcia (istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce lub przez dotyk z innymi osobami, np. poprzez podanie ręki).
 5. Regularnie wietrzyć pomieszczenia, w których się przebywa (w niewietrzonych pomieszczeniach stężenie wirusa utrzymuje się).

Bardziej szczegółowe rozwiązania w tym obszarze powinny być opracowywane, komunikowane i wdrażane przez kierowników i personel placówki, znających aktualną sytuację w placówce, w porozumieniu z lokalnymi służbami sanitarnymi, w zależności od sytuacji epidemicznej na danym terenie oraz w oceny stopnia realizacji szczepień w placówce.

 

Załącznik nr 2.
Podstawowe zasady reżimu sanitarnego, które powinny być bezwzględnie przestrzegane przez osoby odwiedzające mieszkańca:

 1. Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła).
 2. Wskazana jest rejestracja osób odwiedzających (imię, nazwisko, data wizyty, kontakt, dane odwiedzanego mieszkańca).
 3. Obowiązkowe dokładne (min. 30 sek.) umycie rąk wodą z mydłem niezwłocznie po wejściu do obiektu.
 4. Wietrzenie pomieszczenia przez personel placówki, w którym odbywają się odwiedziny, przed i po wizycie oraz w miarę możliwości również w trakcie.
 5. Stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos w pomieszczeniach zamkniętych oraz w sytuacjach, gdzie nie jest możliwe zachowanie dystansu co najmniej 1,5-metrowej odległości między osobami.
 6. Wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przy mieszkańcu placówki możliwe po uprzednim (bezpośrednio przed kontaktem) dokładnym umyciu lub zdezynfekowaniu rąk przez osobę odwiedzającą.
 7. Niegromadzenie się osób w danej przestrzeni, unikanie bardzo bliskiego kontaktu jak przytulanie, uściski, pocałunki.
 8. Zaleca się odwiedziny z zachowaniem zasady maksymalnie 3 osób odwiedzających  na 1 odwiedzanego mieszkańca jednocześnie. Liczba osób odwiedzjących w danym czasie powinna zostać dostosowana do warunków lokalowych, możliwości organizacyjnych panujących w placówce oraz uwzględniać potrzebę kontaktu mieszkańca z bliskimi jak również jego stan zdrowia.

Bardziej szczegółowe rozwiązania w tym obszarze powinny być opracowywane, komunikowane i wdrażane przez kierowników i personel placówki, znających aktualną sytuację w placówce, w porozumieniu z lokalnymi służbami sanitarnymi, w zależności od sytuacji epidemicznej na danym terenie oraz w oceny stopnia realizacji szczepień w placówce.

Załącznik nr 3.

Zasady wzmożonego reżimu sanitarnego, które powinny być bezwzględnie przestrzegane przez osoby odwiedzające mieszkańca, które są niezaszczepione i nie wykonywały testu antygenowego lub PCR w kierunku wirusa 48 godzin przed dniem odwiedzin oraz nie są ozdrowieńcami):

 1. Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła).
 2. Wskazana jest rejestracja osób odwiedzających (imię, nazwisko, data wizyty, kontakt, dane odwiedzanego mieszkańca).
 3. Obowiązkowe dokładne (min. 30 sek.) umycie rąk wodą z mydłem niezwłocznie po wejściu do obiektu.
 4. Wietrzenie pomieszczenia przez personel placówki, w którym odbywają się odwiedziny przed i po wizycie oraz w miarę możliwości również w trakcie.
 5. Preferowana forma odwiedzin na zewnątrz budynku (ogród, park, altana), o ile istnieje taka możliwość.
 6. Stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas wizyty.
 7. Zachowanie dystansu min. 1,5 m od odwiedzanego mieszkańca i innych osób przebywających w placówce.
 8. Rekomenduje się stworzenie takich warunków w placówce, aby odwiedzjący miał kontakt tylko z zaszczepioną osobą odwiedzaną i zaszczepionym personelem placówki wskazanym do organizacji odwiedzin.
 9. Odwiedziny z zachowaniem zasady 1 osoba odwiedzająca na 1 odwiedzanego mieszkańca jednocześnie. Liczba osób odwiedzjących w danym czasie powinna zostać dostosowana do warunków lokalowych, możliwości organizacyjnych panujących w placówce oraz uwzględniać potrzebę kontaktu mieszkańca z bliskimi, jak również jego stan zdrowia.

Bardziej szczegółowe rozwiązania w tym obszarze powinny być opracowywane, komunikowane i wdrażane przez kierowników i personel placówki, znających aktualną sytuację w placówce, w porozumieniu z lokalnymi służbami sanitarnymi, w zależności od sytuacji epidemicznej na danym terenie oraz oceny stopnia realizacji szczepień w placówce.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Wolne miejsca w naszej placówce!

Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach informuje, że nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Nasz dom świadczy usługi opiekuńczo-bytowe dla osób przewlekle somatycznie chorych na poziomie obowiązującego standardu, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r., poz. 964), w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Zainteresowane osoby, mogą ubiegać się o skierowanie do naszego domu w ośrodkach pomocy społecznej swojego miejsca zamieszkania.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18 443 37 57.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Informacja o możliwości korzystania z rehabilitacji

Informujemy, że mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej  w Klęczanach mają możliwość korzystania z rehabilitacji.
Do ich dyspozycji jest sala fizjoterapeutyczna, w której odbywają się zabiegi i zajęcia z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii i masażu.
Sala wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny:

Fizykoterapia:

 • elektroterapia (prąd galwaniczny, jonoforeza, prąd diadynamiczny, prąd interferencyjny, metoda TENS, elektrostymulacja)
 • laser
 • ultradźwięki
 • lampa solux

Kinezyterapia:

 • UGUL z łóżkiem terapeutycznym z pełnym osprzętowaniem
 • materace
 • drabinka
 • rotory na kończyny dolne i kończyny górne
 • rower stacjonarny
 • stolik do ćwiczeń manualnych
 • taśmy oporowe Thera-band

Masaż:

 • masaż klasyczny ręczny
 • drenaż limfatyczny

 W ramach rehabilitacji prowadzona jest codzienna gimnastyka grupowa, jak również ćwiczenia indywidualne – w zależności od wieku, schorzenia i wydolności ogólnej. Poprzez ćwiczenia mieszkańcy dbają o utrzymanie lub poprawę własnej kondycji oraz sprawności ruchowej. Ćwiczenia dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości mieszkańców. Oprócz ćwiczeń na sali, prowadzona jest również rehabilitacja lecznicza, przyłóżkowa oraz profilaktyka zdrowotna.
 
Świadczymy usługi medyczne w zakresie rehabilitacji schorzeń narządu ruchu uszkodzonego w wyniku chorób:

 • neurologicznych, takich jak: porażenia i niedowłady połowicze w wyniku udarów mózgu, choroba Parkinsona, schorzenia zapalne i uszkodzenie pourazowe nerwów obwodowych, polineuropatia, stwardnienie rozsiane, dolegliwości bólowe kręgosłupa,
 • ortopedycznych, takich jak: zmiany zwyrodnieniowe stawów biodrowych i kolanowych, stan po wszczepieniu endoprotezy stawu biodrowego i kolanowego, stan po złamaniach, skręceniach, zwichnięciach kończyn, schorzenia kręgosłupa w aspekcie ortopedycznym, schorzenia stawu kolanowego, barkowego – pourazowe, przeciążeniowe, zapalne;
 • reumatoidalnych, takich jak: zmiany zwyrodnieniowe stawów, reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, dna moczanowa;
 • innych (chirurgicznych, onkologicznych), takich jak: amputacje kończyn, masktektomii.

 Mieszkańcy są również zaopatrywani w sprzęt i pomoce ortopedyczne, takie jak: kołnierze ortopedyczne, gorsety ortopedyczne, ortezy, protezy, wózki inwalidzkie, balkoniki, trójnogi, kule łokciowe, materace oraz poduszki przeciwodleżynowe i inne.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Zmiana kosztów utrzymania mieszkańca od 01.03.2021

Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach informuje, że zgodnie z § 1 ust.3 Zarządzenia nr 2/2021 Starosty Nowosądeckiego z dnia 23 lutego 2021r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej, koszt utrzymania mieszkańca DPS w Klęczanach od 1 marca 2021 wynosi 4 453,84 złotych.
Treść zarządzenia dostępna poniżej.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Informacja o wznowieniu odwiedzin w naszym ośrodku

Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach informuje o możliwości odwiedzania mieszkańców.
Odwiedziny każdorazowo prosimy uzgadniać z kierownikiem działu terapeutyczno-opiekuńczego lub z pracownikiem socjalnym.
Numer telefonu: 18 443 37 57
Adres e-mail: socjalny@dpskleczany.pl

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Nasza placówka realizuje grant pn. „Bezpieczni mieszkańcy i pracownicy DPS w Klęczanach w walce z COVID-19” w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Klęczanach w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi 123 150,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz 18 472,50 zł wkładu własnego.

Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do  31.12.2020 r.

W wyniku realizacji grantu:

 1. Zostaną doposażone stanowiska pracy personelu Domu Pomocy Społecznej w Klęczanach oraz mieszkańcy Domu w środki ochrony indywidualnej, niezbędne do przeciwdziałania zakażeniom wirusem SARS-Cov-2 (maseczki jednorazowe, maski FFP2 i FFP3, kombinezony ochronne, rękawiczki jednorazowe, płyny dezynfekcyjne) ,
 2. Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach zostanie doposażony w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami (ozonator, oczyszczacze powietrza, lampy wirusobójcze, koncentratory tlenu, termometry bezdotykowe, ciśnieniomierze itp.).

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Informacja dotycząca przekazywania paczek dla mieszkańców

Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach, informuje iż w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Domu, funkcjonują ściśle określone zasady dotyczące dostarczania paczek i przesyłek dla mieszkańców.
Każdorazowo chęć przekazania paczki należy uzgodnić z personelem Domu dzwoniąc pod numer 18 443 37 57.
Przekazywaną paczkę należy szczelnie zapakować i opisać. Prosimy nie umieszczać w przesyłkach, produktów łatwo psujących się ponieważ paczki muszą odbyć 48 godzinną kwarantannę, zanim zostaną przekazane mieszkańcowi.
Przypominamy również, że w Domu Pomocy Społecznej w Klęczanach nadal funkcjonuje zakaz odwiedzin i urlopowania mieszkańców.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz